V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16) spremljamo in objavljamo kazalce kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev.

Za nas je najpomembnejši kazalec kakovosti komplianca, ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju tega kazalca, zato smo v projektu vpeljave koncepta Holistične lekarne.

Komplianco merimo vsako leto v mesecu septembru po metodologiji IRRK z anketiranjem obiskovalcev lekarne, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept. To je najpomembnejši in obenem tudi najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev. Celotni rezultati so namreč zajeti v obsežnem strokovnem poročilu.

Za uporabnika najpomembnejši rezultati merjenja septembra 2020 so:

 • Delež obiskovalcev, ki poznajo namen jemanja prejetega zdravila = 96 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 95 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 94 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 92 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 54 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 68 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 47 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 42 %.

Ker smo vzpostavili sistem zagotavljanja kakovosti storitev, imamo za vse objavljene kazalce kakovosti dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.

Komplianco bomo ponovno izmerili tudi letos z isto metodologijo, da bomo lahko rezultate primerjali in ocenili naš napredek.

Najpomembnejši kazalci kakovosti naše nabave izdelkov za zdravje:

 • Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %.

Za skupine zdravil brez recepta in medicinskih pripomočkov ter prehranskih dopolnil imamo izdelane strokovne kriterije za izbor izdelkov, s katerimi delamo selekcijo na podlagi najnovejših spoznanj, da vam nudimo le najboljše. Stalno spremljamo znanstvene in strokovne objave, pri izbiri pa upoštevamo dognanja o delovanju, varnosti in kakovosti. V naši ponudbi tako ne boste našli vsega, kar je sicer na voljo na trgu, temveč le najboljši izbor v nekem obdobju.

Najpomembnejši kazalci kakovosti načina shranjevanja v naši lekarni:

 • Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor vlage in temperature) = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti kompetenc naših svetovalcev:

 • Delež obiskovalcev Lekarne Dravlje, ki jih obravnava magister farmacije z veljavno licenco = 100%.
 • Delež pokritosti obiskovalcev Lekarna Dravlje z magistri farmacije s pridobljenim IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 100 %
 • Vsaka magistra Lekarne Dravlje se je v letu 2020 izobraževala povprečno 30,2 h pri zunanjih izvajalcih.
 • Vsaka magistra se je v letu 2020 izobraževala povprečno 48 h na interno organiziranih izobraževanjih.
 • Vsaka magistra se je v letu 2020 aktivno izobraževala (sama pripravila in izvedla izobraževanje )povprečno 8,4 h na interno organiziranih izobraževanjih.

Magistra Klemenc je v letu 2020 dvakrat nastopila kot predavateljica, na slovenskem strokovnem simpoziju o prehranskih dopolnilih s predavanjem o izboru prehranskih dopolnil v P3 Professional© kategoriji Aminokisline in na mednarodni konferenci COVIRIAS academie s prispevkom The role of Holistic Community Pharmacist in the treatment of an iron low intake.

V Lekarni Dravlje posebno pozornost posvečamo etiki svojega poklica. V letu 2020 smo se tako izkazali s kar dvema prispevkoma o etičnih in moralnih dilemah v lekarništvu, in sicer magistre Klemenc in magistre Deželak.

Najpomembnejši kazalci kakovosti spremljanja varnostih profilov izdelkov v naši lekarni:

 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %.
 • Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %.
 • To pomeni, da vsak magister, na katerega se obrnete v naši lekarni zna ustrezno evidentirati neželene učinke tako za zdravila, medicinske pripomočke, prehranska dopolnila in kozmetične proizvode.

  Lekarna Dravlje je točka v nutrivigilančni mreži Slovenije, saj so prav vsi magistri farmacije opravili ustrezno izobraževanje (100 % pokritost vseh obiskovalcev) in so usposobljeni za ustrezno spraševanje ob sumu na neželene učinke prehranskih dopolnil.

  Ker nam je vaša varnost zelo pomembna, vas sprašujemo več kot ste mogoče navajeni, da bi vam ustrezno svetovali. Pri svetovanju upoštevamo tako vaš življenjski slog, siceršnje zdravstveno stanje kot tudi zdravila, ki jih morebiti jemljete.

   

  Zaradi zavezanosti k skrbi za zdravje obiskovalcev, ki našo lekarno razlikuje od ostalih prodajnih kanalov, je tudi razporeditev izdelkov podrejena strokovnim in ne komercialnim kriterijem. Na tak način olajšamo strokovno delo, obenem pa skušamo obvarovati svoje obiskovalce pred nepremišljenimi nakupi, ki ne dodajajo vrednosti njihovemu zdravju.